2011-09-10

2011 10 09 / Yuki Higashino & Anna Norberg


Performancekväll med bokrelease

Oppositions 666” en bokrelease i tre akter
Söndagen den 9 oktober 2011 kl 18.00 på Skånes konstförening
Fri entré.

Oppositions 666” a book release in three acts.
Sunday on the 9th of October anno domini 2011.
Doors open 18.00 at Skånes konstförening, Bragegatan 15.
Free entrance.

Oppositions var en arkitekturtidning utgiven av Institutet för Arkitektur och Urbana studier mellan 1973-1984, tidningsredaktionen bestod av Peter Eisenman, Kenneth Frampton, Mario Gandelsonas, Anthony Vidler och Kurt Forster.
Anna Hammerheart Norberg och Yuki Higashino har tillsammans re-mixat ett urval av tidningens u med Annas dagboksanteckningar, teckningar och Metal-symbolik.

Undrar du också vad postmodern arkitektur, Nordisk Black Metal och Holy Minimalism har gemensamt? Dessutom, hur arkitekter tvingas kämpa för att göra sina tråkiga PowerPoint-presentationer uthärdliga ? Dessa performanceverk av Yuki Higashino och Anna Hammerheart Norberg har svaret.

Oppositions was an architectural journal by the Institute For Architecture And Urban Studies that was published from 1973 to 1984. It was edited by Peter Eisenman, Kenneth Frampton, Mario Gandelsonas, Anthony Vidler and Kurt Forster.

In 2011 Anna Hammerheart Norberg and Yuki Higashino together re-mixed a selection of back issues with notes from Anna's diaries, drawings and Metal-symbolics.

So what do Post Modern architecture, Nordic Black Metal and Holy Minimalism have in common? Also, how do architects struggle to make their boring PowerPoint presentation bearable? The performances by Yuki Higashino och Anna Hammerheart Norberg has the answers.

Program / 

19.00 Performance of “Yuki Higashino Reads Aldo Rossi” 
Italian sun cuts your contour sharply against the Norwegian snow
Repetitive chanting and drumming
Dark suits tailored in Milan and black leather jacket from a shop in Oslo
Crowded recording studio
Boxy classicism
Cheap pizza and Ringnes beer
Thor hammers out another cultural export
Charted spiritualism
Long shadows of Roman columns built in 1972 are casted over Europe
Monk’s garb and fake blood
Celtic cross in Rome, orthodox cross in Vienna
Typecast
But there is nothing to worry, music will numb your brain

19.30 Anna Norberg "Hand of Doom and Visual Pleasures Sju dagar Black metal – dagboksanteckningar" (in swedish/på svenska)

20.00 Book launch of “Oppositions 666”. “Oppositions 666” är en exklusiv Artist-book som endast finns i 40 exemplar. Vid releasen säljer vi boken för 150 kr.
“Oppositions 666” is an exlusive Artist book printed in 40 copies, during the evening the book is for sale for 150 kr.

Yuki Higashino is an artist based in Vienna. Anna Norberg is a freelance curator, based in Sweden, illustrator under the name A.Hammerheart. / Yuki Higashino är konstnär, baserad i Wien. Anna Norberg, konstvetare och frilans curator med bas i Sverige, tecknar som A. Hammerheart.

2011 10 12 Spektrografisk workshop + utställning


Spektrografi04 / Fredrik Olofsson

Spektrografisk workshop + utställning
Under Grrrafik2011 arrangerar Skånes konstförening en tre-dagars workshop med konstnären och elektronmusikern Fredrik Olofsson. / Three-day workshop with electronic artist and software developer Fredrik Olofsson. Tidpunkt 12-14/10
Vernissage Utställningen ”Spektrografi” lördag 15/10 kl 17 - 21
”Spektrografi” pågår 15/10 – 13/11 
/// scroll down for english version ///  
Audiovisual experiments with supercollider. Made in preparation for the workshop by Fredrik Olofsson. Watch at VIMEO.
Workshopens tema är att med olika tekniker visualisera ljud. Med hjälp av programmeringsspråket SuperCollider transformeras ljud till bilder. Workshopen kommer att ledas av Fredrik Olofsson och målet är att deltagarna får en introduktion till SuperCollider och presenterar resultaten i en utställning. Bilderna kommer att kunna genereras i realtid och presenteras som grafiska utskrifter och som video-projektioner (med ljud).

Deltagarna kommer att bland annat kunna använda mikrofoner för inspelningar som processas i realtid och skapar ett bildresultat. Skapa ljud från scratch, med syftet att ljudet skall se bra ut. Eftersom ljud inte är konstant kommer varje bild att bli unik.

INFO /
Workshopen kommer att hållas på svenska+engelska (flexibelt beroende på deltagarna).
Antalet deltagare är begränsat, max 10 pers. 
Egen laptop – MAC OS X, LINUX eller WINDOWS
Workshopen pågår onsd 12 – fre 14 oktober i sammanlagt 24 timmar. 

TIDER 
Onsdag 12 okt – Fredag 14 okt
kl 14 - 17 / workshop timmar (handledning FredrikO ) /
kl 17 – 19 / föreläsning + instruktioner ( FredrikO) /
Lördag 15de okt
kl 17 – 21 / vernissage utställningen Spektrografi / A3 prints + video/sound
 
Lördag den 15de okt vernissage med urval av deltagarnas o Fredrik Olofssons SuperCollider bilder. Självkostnadspris 300 kr för material o fika under workshoptiderna.
Anmälan och mera info mediamassage@skaneskonst.se / DEADLINE anmälan 5 okt !
OBS /
SuperCollider är ett programmeringsspråk för realtidsstyrning av ljudsyntes och algoritmisk komposition. Tidigare erfarenhet av programmering i någon form är önskvärt, men inget krav. Vi kommer att tillsammans skriva enkel programkod från grunden samt ändra i redan befintliga program. Detta i ett tempo där alla hinner med. Kan du redan programmera i något språk är det en fördel och du kan komma längre, kan du det inte så får du en inblick i hur detta med programmering fungerar och får nöja dig med att bli lite mer styrd i den grafik/ljud du kan åstadkomma.
http://supercollider.sourceforge.net/

Om Fredrik Olofsson

Fredrik Olofsson har under flera år verkat som en apostel för SuperCollider. Han har hållit i otaliga workshop runt om i världen, undervisat och är med och utvecklar programmeringsspråket. Han är kompositör, performancekonstnär, programmerare, i febr 2009 uppförde han sin performance RedUniform på Skånes konstförening. http://www.fredrikolofsson.com/

Spektrografi02 / Fredrik Olofsson
/// english version ///
The theme of the workshop is to use different techniques to visualize sound. Using the programming language SuperCollider to transform sound into images. The workshop will be led by Fredrik Olofsson and selected images from the workshop will be presented in an exhibition. The images will be generated in real time and presented as graphic prints and video projections (with sound).
Participants will use microphones for recordings, processed in real time  to create image results. As the sound is not constant, each image will be unique. 


INFO/
Workshop will be held in swedish and/or english (depending on the participants). 
Limited participants, max 10 pers. Personal laptop with MAC OS X, LINUX eller WINDOWS is required.
The workshop lasts wednesday 12th to friday 14 th – altogether 24 hours.  

Wedn 12 – Fri 14
kl 14 - 17 / workshop hours ( hands-on tutoring FredrikO ) /
kl 17 – 19 / lecture + instructions ( FredrikO) /

Sat 15 / 10
kl 17 – 21 / opening exhibition Spektrografi / A3 prints + video/sound

Fee 300 sw kr, including material and snacks during workshop hours.
Register and inquiries at mediamassage@skaneskonst.se / DEADLINE Oct 5th !

OBS / SuperCollider is a programming language for real time audio synthesis and algorithmic composition. http://supercollider.sourceforge.net/
Previous experience of programming is desirable, but not required. We will together write a simple program code from scratch and modify existing programs. This at a pace where everyone can keep up. If you have programming skills in any language you can develop further and control the graphics / sounds to achieve more elaborated results faster.

About Fredrik Olofsson /
He has for years served as an apostle for SuperCollider. He have held numerous workshops around the world, are involved in developing programming language. He is a composer, performance artist, programmer, in Feb. 2009 he performed RedUniform at Skånes konstförening. http://www.fredrikolofsson.com/

Spektrografi01 / Fredrik Olofsson

Vernissage lördag 15/10 kl 17-21 med Fredrik Olofsson och workshopdeltagare
Utställningen ”Spektrografi” pågår 15/10 – 13/11 
Öppettider se www.skaneskonst.se

2011 11 12-13 Invisible Spaces

/// english version scroll down ///

/ interaktiv och multidisciplinär performance av Mayte Vaos

  Lörd 12 och sönd 13 nov / pågår mellan kl 14-16 
/ Artist Talk med Mayte Vaos och Javier Gorostiza 12 / 10 kl 16

Ett tvärvetenskapligt konstprojekt, en platsspecifik dans-ljud-video-upplevelse. En dansare tillsammans med två ljud och visuella designers skapar genom elektromagnetiska enheter inbyggda i en kroppsdräkt, levande synergieffekter mellan rörelser, ljud och bilder. Invisible Spaces är ett samspel mellan det verkliga-overkliga, objektiva-subjektiva, synliga-osynliga, offentliga-intima och ett möte mellan teknik och konst.


Idé:
”Artister, som forskare, har genom historien använt människor, kultur, historia, religion och mytologi som studiematerial, lärt sig att omvandla information till något annat. I antikens Grekland var ordet för konst Techne, från vilken teknik och teknologi är härledda termer som kan tillämpas på både vetenskapliga och konstnärliga metoder.

Nutida vetenskap förlitar sig alltmer på matematiska konstruktioner för att beskriva naturens osynliga processer, i Invisible Spaces tolkas den mänskliga kroppens osynliga taktila system och gestaltar detta artistiskt genom digitala system som simulerar och kommunicerar genom bild och ljud.

Vi minns nog alla erfarenheter från vår barndom, som att spela med fingrarna i flöde av en flod, eller hindra vägen för små marscherande insekter med ett finger, att ändra naturen och skapa nya mönster. Sådana spel är en direkt interaktion med komplexa system, de utlöster djupa insikter och estetiskt fascinerande naturliga mönster, lekfulla undersökningar som kan betraktas som ett oändligt spel.
Min motivation är att söka nya former för rörelsebaserad konst, använda den potential som ligger bortom det kända och det fysiska. Kroppen tolkar sinnesretningar och anpassar sig till förändrade mark-och ljudlandskap förhållanden, de elektromagnetiska sensorerna överför kroppens upplevelse till audiovisuella uttryck och rumslig form.”

Medskapare i Invisible Spaces projektet är Marta Fenollar, konstnärlig ledare och designer och Javier Gorostiza, elektronikingenjör och specialist inom robotik.

Mayte Vaos / Koreograf, performer och undervisare I Butoh-dans. Hon skapar experimenterande föreställningar med fokus på att undersöka samspelet mellan dans, levande konst, nya medier Mayte har skapat verk för scen såväl som platsspecifikt. Hon har regisserat, koreograferat och uppträtt både i soloverk och i storskaliga projekt. http://www.maytevaos.com/
Mayte Vaos är en medlem i Sardine Sauvage, ett konstnärskollektiv med bas i Malmö som producerar scenkonst. Gruppen har bla setts på Malmöfestivalen 2011 med sin performance Utfall. http://www.sardinesauvage.se/


/// english version /// 
/ interactive and multidisciplinary performance by Mayte Vaos
  sat
12 and sun 13 nov / at 2-4 pm
/ Artist Talk with Mayte Vaos and Javier Gorostiza 12 / 10 at 4 pm
 

A multidisciplinary art project, Site-Specific dance-sound-video performance. One dancer together with two sound and visual designers, revealing the sites hidden spaces,through electromagnetic devices build in the bodies of the performer. This devices provide awareness of ambient background emanation beyond human perception. The interaction between synergetic based movement, sound and visuals, created in life by the performer and artists, leading to an integration of the real-unreal, objectiv-subjectiv, visible-invisible, public-intimate space.
Idea:

”Artists, like scientists, study—materials, people, culture, history, religion, mythology— and learn to transform information into something else. In ancient Greece, the word for art was techne, from which technique and technology are derived—terms that are aptly applied to both scientific and artistic practices.
As the sciences increasingly rely on mathematical constructs to describe the invisible processes of nature, it is important to remain conscient of the effectiveness of empirical observation towards gaining new insights ,giving the body the lead to interprete artistiscally this invisible spaces, and using digital systems as means of simulating and communicating through image and sound.

We may all remember experiences from our childhood, such as playing with our fingers in the flow of a river, or in the path of small marching insects to alter their emerging patterns. Such play is a direct interaction with complex systems, provoking deep insights and aesthetically fascinating natural patterns; ludic investigations that may be considered an infinite game.

My motivation is to search new forms of movement based art, by recognizing the potential of natural creation beyond the known and the physical. The body potencial to percibe and translate sensory stimulus, and to adapt to changing land and soundscapes conditions. Not being afraid of barriers, physical as well as psychological, can promote a better understanding of the world we are living in and of new approaches to technology, science, art and its interactive relations.

Invisible Spaces are made in collaboration with Marta Fenollar, artistic director and dress designer, Javier Gorostiza,electronic engineer specialist in robotics.
http://www.invisiblespaces.maytevaos.com/about.html

Mayte Vaos / Choreographer, performer and teacher in Butoh dance, a creator of experimental performances with interest in searching the interactions between dance, live art, new media, cognitive science, site-specific and in collaborations with interdisciplinary artists. She has created pieces for the stage as well as site-specific, directing, choreographing and performing in solo works and big scale projects. http://www.maytevaos.com/ 

Om Marshall McLuhans texter


 McLuhan sammanställde tillsammans med designern, illustratören Quentin Fiore boken med titeln ”The Medium is the Massage: An Inventory of Effects” för att i collage och illustrationer kommentera och visualisera ideerna kring mediernas roll i vår kultur. Illustrationen "Art is anything you can get away with" är hämtad därifrån.

/ scroll down for english version /

Varför döpa ett projekt till MediaMassage och varför ta fram Marshall McLuhan ur biblioteket?

För att

...konsten inte existerar i ett tomrum, snarare tvärtom i dagens uppkopplade, digitala värld...
...medier på alla sätt binder oss samman och är ett allt viktigare verktyg för att kommunicera...
...det finns få konstutövare som inte hört talas om påståendet ”The Medium is the Message”...
...det i år är 100 år sedan den kanadensiske sociologen och medieforskaren McLuhan föddes...
 
Saxat ur Media ("Understanding media" eng titel) av Marshall McLuhan publicerad 1964
Boken innehåller mycket tankestoff kring teknik, media och relationerna med konsten – skapandet. Mycket är förbluffande aktuellt och intressant att reflektera kring i vår elektroniskt uppkopplade tid. En del av hans slutsatser är teknikfientliga och dystopiska samtidigt som hans analyser ger den där aha-insikten, självklarheter som kopplar samman våra möjligheter och behov av att kommunicera.

I kapitlet ”Hybridenergi – Farliga förbindelser” skriver McLuhan - ”...media skapar nya relationer inte bara mellan våra personliga sinnen, utan också media emellan. Radion ändrade tidningarnas nyhetstexter i lika hög grad som den ändrade filmbilden i stumfilmen. TV gav upphov till drastiska omläggningar inom radioprogrammen och i litteraturens sätt att skildra. Det är skalderna och konstnärerna som reagerar snabbast på nya media som radio och TV.”

McLuhan avslutar kapitlet med raderna - ”Korsningen eller mötet mellan två medier är ett moment av sanning och uppenbarelse ur vilket nya former föds...Ögonblicken när media möts är ögonblick av frihet och av lösgörelse från den trans och den domning som media annars bibringar våra sinnen.”

I det följande kapitlet ”Den ödesdigra skaparkraften” funderar McLuhan kring hur tekniken både är ett redskap för att sprida kunskap och insikt så bidrar den till passivisering och fragmentisering.

Motkraften till detta ser han som konstnärens roll i den moderna kulturen - ”Liksom högre utbildning inte längre är garnering och lyx utan en nödvändighet för produktionen och planläggningen i en elektricitetens tid, så är konstnären också oumbärlig när det gäller att gestalta, analysera och förstå livet i de former och strukturer som den nya elektriska tekniken skapar.”

För att förstärka detta citerar McLuhan författaren och konstnären Wyndham Lewis som skriver ”Konstnären är alltid sysselsatt med att skriva en utförlig historia om framtiden, därför att han är den enda människa som är vaken för nuets verkliga natur.”

Samtidigt, och med tanke på vilka positiva egenskaper medierna har, är han mycket kritisk till delar av mediernas innehåll – (tänk på att detta är skrivet i televisonens och tv-reklamens barndom) - ”Att arrendera ut sina ögon, öron och nerver till privata vinstintressen är som att lämna det talade språket på entreprenad åt ett privatbolag, eller som att ge något konsortium monopol på jordatmosfären.”

För som medieprofessorn Peter Dahlgren påpekar i sitt förord - ”För McLuhan är medierna inte enbart samhällets drivkraft utan också den främsta förklaringen till en civilisations grundkaraktär – hur den tänker och tolkar sina erfarenheter.”

THORE SONESON

 
/// english version ///
McLuhan compiled together with the designer and illustrator Quentin Fiore the book "The Medium is the Massage: An Inventory of Effects". In collages and illustrations they comment and visualize ideas about media´s role in our culture. The illustration "Art is anything you-can get away with" are from that book.

Why name a project MediaMassage and why open up Marshall McLuhan from the library?
Because
...art does not exist in a vacuum, art is an integreated part of our connected, digital world...
...media links us together and is an increasingly important tool for communicating...
...the statement "The Medium is the Message" are wellknown for artists all over the world...
...this year it is 100 years since the birth of Canadian sociologist and media researcher McLuhan...


Citations from "Understanding media" by Marshall McLuhan published 1964.
The book discuss and analyze how technology, media relates to the creation of art. Amazingly relevant and interesting to reflect on in our electronically, connected times. Some of his conclusions are original and technology-hostile, dystopian, while others are more self-evident and connects our communicative abilities and needs.


In the chapter ”Hybrid Energy” McLuhan writes - ”...media as extensions of our senses intitute new ratios, not only among our private senses, but among themselves. Radio changed the form of the news story as much as it altered the film image in the talkies. TV caused dramatic changes in radio programming and in the documentary novel...It is the poets and painters who react instantly to a new medium like radio or TV.”

McLuhan summarize the chapter with the lines - ”The hybrid of the meeting of two media is a moment of truth and revelation from which new form is born...The moment of the meeting of media is a moment of fre
edom and release from the ordinary trance and numbness imposed by them on our senses.”

In the following chapter, "The Nemesis of creativity", McLuhan reflects on how technology both acts as a tool for spreading knowledge and insight and contributes to passivity and fragmentation. He finds the antidote to this in modern culture - ”Just as higher education is no longer a frill or luxury but a stark need of production and operational design in the elctric age, the artists is indispensable in the shaping and analysis of the life of forms and structures created by electric technology.”

To underline this McLuhan quotes the writer and artist Wyndham Lewis who writes ”The artist is always engaged in writing a detailed history of the future because he is the only person aware of the nature of the present”.

At the same time as McLuhan celebrates the positive possibilities of media, he delivers harsh critic of the media content – (consider the fact that this i written in the early ages of television and advertising) - ”Leasing our eyes and ears and nerves to commercial interests is like handing over the common speach to a private corporation, or like giving the earth´s atmosphere to a company as monopoly.”

In the preface to the 1994 edition of ”Understanding Media” Lewis H. Lapham underlines the close relations between media and art as he wrtites - ”...McLuhan understood how the habits of mind derived from our use of the mass media - ”we become what we behold....we sjape our tools and afterwards our tools shape us.”


 

Om MediaMassage


Från hösten 2011 till våren 2012 breddar vi på Skånes konstförening vår verksamhet inom mediakonst och performance med ett antal arrangemang där konstnärliga uttryck inom video, digitalt ljud och musik dominerar.
Arbetsnamnet för detta mediakonst och performanceprojekt är ”MediaMassage” – ett begrepp som skapades av mediafilosofen McLuhan redan på 60talet, och som nu femtio år senare är en konkret verklighet. Idag lever vi mitt i en explosivt föränderlig mediaström som breddat de konstnärliga verktygen och uttrycken – digitala, interaktiva medier har vidgat vårt sätt att gestalta och iscensätta ideer och tankar. Vi har blivit de mediala individer som McLuhan förutspådde.
MediaMassage” projektet vill lyfta fram det levande konstnärliga och genomföra arrangemang och kombinera dessa med reflekterande Artist Talks, parallellt med detta kommer vi att arrangera workshops där digitala och mediala tekniker och uttrycksformer är centrala.

/ english version / …..........
Beginning fall 2011 and stretching over spring 2012, Skånes konstförening focus on media art and performance with a number of arrangements where artistic expressions in video, digital audio are integrated.
The media art and performance project MediaMassage take inspiration from a concept created by media philosopher McLuhan already in the 60 's. Today fifty years later, we live in the middle of a media stream that has expanded the artistic tools and concepts – digital and interactive media have taken an integrated part in our artistic designs and concepts. We have become the media individuals McLuhan predicted.
With MediaMassage we want to highlight artistic events and combine them with reflective Artist Talks, parallell to the events we organize workshops where digital and media technologies and expressions are central.
...........

All media work us over completely. They are so pervasive in their personal, political, economic, aesthetic, psychological, moral, ethical, and social consequences that they leave no part of us untouched, unaffected, unaltered.”