2011-09-10

Om Marshall McLuhans texter


 McLuhan sammanställde tillsammans med designern, illustratören Quentin Fiore boken med titeln ”The Medium is the Massage: An Inventory of Effects” för att i collage och illustrationer kommentera och visualisera ideerna kring mediernas roll i vår kultur. Illustrationen "Art is anything you can get away with" är hämtad därifrån.

/ scroll down for english version /

Varför döpa ett projekt till MediaMassage och varför ta fram Marshall McLuhan ur biblioteket?

För att

...konsten inte existerar i ett tomrum, snarare tvärtom i dagens uppkopplade, digitala värld...
...medier på alla sätt binder oss samman och är ett allt viktigare verktyg för att kommunicera...
...det finns få konstutövare som inte hört talas om påståendet ”The Medium is the Message”...
...det i år är 100 år sedan den kanadensiske sociologen och medieforskaren McLuhan föddes...
 
Saxat ur Media ("Understanding media" eng titel) av Marshall McLuhan publicerad 1964
Boken innehåller mycket tankestoff kring teknik, media och relationerna med konsten – skapandet. Mycket är förbluffande aktuellt och intressant att reflektera kring i vår elektroniskt uppkopplade tid. En del av hans slutsatser är teknikfientliga och dystopiska samtidigt som hans analyser ger den där aha-insikten, självklarheter som kopplar samman våra möjligheter och behov av att kommunicera.

I kapitlet ”Hybridenergi – Farliga förbindelser” skriver McLuhan - ”...media skapar nya relationer inte bara mellan våra personliga sinnen, utan också media emellan. Radion ändrade tidningarnas nyhetstexter i lika hög grad som den ändrade filmbilden i stumfilmen. TV gav upphov till drastiska omläggningar inom radioprogrammen och i litteraturens sätt att skildra. Det är skalderna och konstnärerna som reagerar snabbast på nya media som radio och TV.”

McLuhan avslutar kapitlet med raderna - ”Korsningen eller mötet mellan två medier är ett moment av sanning och uppenbarelse ur vilket nya former föds...Ögonblicken när media möts är ögonblick av frihet och av lösgörelse från den trans och den domning som media annars bibringar våra sinnen.”

I det följande kapitlet ”Den ödesdigra skaparkraften” funderar McLuhan kring hur tekniken både är ett redskap för att sprida kunskap och insikt så bidrar den till passivisering och fragmentisering.

Motkraften till detta ser han som konstnärens roll i den moderna kulturen - ”Liksom högre utbildning inte längre är garnering och lyx utan en nödvändighet för produktionen och planläggningen i en elektricitetens tid, så är konstnären också oumbärlig när det gäller att gestalta, analysera och förstå livet i de former och strukturer som den nya elektriska tekniken skapar.”

För att förstärka detta citerar McLuhan författaren och konstnären Wyndham Lewis som skriver ”Konstnären är alltid sysselsatt med att skriva en utförlig historia om framtiden, därför att han är den enda människa som är vaken för nuets verkliga natur.”

Samtidigt, och med tanke på vilka positiva egenskaper medierna har, är han mycket kritisk till delar av mediernas innehåll – (tänk på att detta är skrivet i televisonens och tv-reklamens barndom) - ”Att arrendera ut sina ögon, öron och nerver till privata vinstintressen är som att lämna det talade språket på entreprenad åt ett privatbolag, eller som att ge något konsortium monopol på jordatmosfären.”

För som medieprofessorn Peter Dahlgren påpekar i sitt förord - ”För McLuhan är medierna inte enbart samhällets drivkraft utan också den främsta förklaringen till en civilisations grundkaraktär – hur den tänker och tolkar sina erfarenheter.”

THORE SONESON

 
/// english version ///
McLuhan compiled together with the designer and illustrator Quentin Fiore the book "The Medium is the Massage: An Inventory of Effects". In collages and illustrations they comment and visualize ideas about media´s role in our culture. The illustration "Art is anything you-can get away with" are from that book.

Why name a project MediaMassage and why open up Marshall McLuhan from the library?
Because
...art does not exist in a vacuum, art is an integreated part of our connected, digital world...
...media links us together and is an increasingly important tool for communicating...
...the statement "The Medium is the Message" are wellknown for artists all over the world...
...this year it is 100 years since the birth of Canadian sociologist and media researcher McLuhan...


Citations from "Understanding media" by Marshall McLuhan published 1964.
The book discuss and analyze how technology, media relates to the creation of art. Amazingly relevant and interesting to reflect on in our electronically, connected times. Some of his conclusions are original and technology-hostile, dystopian, while others are more self-evident and connects our communicative abilities and needs.


In the chapter ”Hybrid Energy” McLuhan writes - ”...media as extensions of our senses intitute new ratios, not only among our private senses, but among themselves. Radio changed the form of the news story as much as it altered the film image in the talkies. TV caused dramatic changes in radio programming and in the documentary novel...It is the poets and painters who react instantly to a new medium like radio or TV.”

McLuhan summarize the chapter with the lines - ”The hybrid of the meeting of two media is a moment of truth and revelation from which new form is born...The moment of the meeting of media is a moment of fre
edom and release from the ordinary trance and numbness imposed by them on our senses.”

In the following chapter, "The Nemesis of creativity", McLuhan reflects on how technology both acts as a tool for spreading knowledge and insight and contributes to passivity and fragmentation. He finds the antidote to this in modern culture - ”Just as higher education is no longer a frill or luxury but a stark need of production and operational design in the elctric age, the artists is indispensable in the shaping and analysis of the life of forms and structures created by electric technology.”

To underline this McLuhan quotes the writer and artist Wyndham Lewis who writes ”The artist is always engaged in writing a detailed history of the future because he is the only person aware of the nature of the present”.

At the same time as McLuhan celebrates the positive possibilities of media, he delivers harsh critic of the media content – (consider the fact that this i written in the early ages of television and advertising) - ”Leasing our eyes and ears and nerves to commercial interests is like handing over the common speach to a private corporation, or like giving the earth´s atmosphere to a company as monopoly.”

In the preface to the 1994 edition of ”Understanding Media” Lewis H. Lapham underlines the close relations between media and art as he wrtites - ”...McLuhan understood how the habits of mind derived from our use of the mass media - ”we become what we behold....we sjape our tools and afterwards our tools shape us.”


 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar