2011-09-10

2011 10 12 Spektrografisk workshop + utställning


Spektrografi04 / Fredrik Olofsson

Spektrografisk workshop + utställning
Under Grrrafik2011 arrangerar Skånes konstförening en tre-dagars workshop med konstnären och elektronmusikern Fredrik Olofsson. / Three-day workshop with electronic artist and software developer Fredrik Olofsson. Tidpunkt 12-14/10
Vernissage Utställningen ”Spektrografi” lördag 15/10 kl 17 - 21
”Spektrografi” pågår 15/10 – 13/11 
/// scroll down for english version ///  
Audiovisual experiments with supercollider. Made in preparation for the workshop by Fredrik Olofsson. Watch at VIMEO.
Workshopens tema är att med olika tekniker visualisera ljud. Med hjälp av programmeringsspråket SuperCollider transformeras ljud till bilder. Workshopen kommer att ledas av Fredrik Olofsson och målet är att deltagarna får en introduktion till SuperCollider och presenterar resultaten i en utställning. Bilderna kommer att kunna genereras i realtid och presenteras som grafiska utskrifter och som video-projektioner (med ljud).

Deltagarna kommer att bland annat kunna använda mikrofoner för inspelningar som processas i realtid och skapar ett bildresultat. Skapa ljud från scratch, med syftet att ljudet skall se bra ut. Eftersom ljud inte är konstant kommer varje bild att bli unik.

INFO /
Workshopen kommer att hållas på svenska+engelska (flexibelt beroende på deltagarna).
Antalet deltagare är begränsat, max 10 pers. 
Egen laptop – MAC OS X, LINUX eller WINDOWS
Workshopen pågår onsd 12 – fre 14 oktober i sammanlagt 24 timmar. 

TIDER 
Onsdag 12 okt – Fredag 14 okt
kl 14 - 17 / workshop timmar (handledning FredrikO ) /
kl 17 – 19 / föreläsning + instruktioner ( FredrikO) /
Lördag 15de okt
kl 17 – 21 / vernissage utställningen Spektrografi / A3 prints + video/sound
 
Lördag den 15de okt vernissage med urval av deltagarnas o Fredrik Olofssons SuperCollider bilder. Självkostnadspris 300 kr för material o fika under workshoptiderna.
Anmälan och mera info mediamassage@skaneskonst.se / DEADLINE anmälan 5 okt !
OBS /
SuperCollider är ett programmeringsspråk för realtidsstyrning av ljudsyntes och algoritmisk komposition. Tidigare erfarenhet av programmering i någon form är önskvärt, men inget krav. Vi kommer att tillsammans skriva enkel programkod från grunden samt ändra i redan befintliga program. Detta i ett tempo där alla hinner med. Kan du redan programmera i något språk är det en fördel och du kan komma längre, kan du det inte så får du en inblick i hur detta med programmering fungerar och får nöja dig med att bli lite mer styrd i den grafik/ljud du kan åstadkomma.
http://supercollider.sourceforge.net/

Om Fredrik Olofsson

Fredrik Olofsson har under flera år verkat som en apostel för SuperCollider. Han har hållit i otaliga workshop runt om i världen, undervisat och är med och utvecklar programmeringsspråket. Han är kompositör, performancekonstnär, programmerare, i febr 2009 uppförde han sin performance RedUniform på Skånes konstförening. http://www.fredrikolofsson.com/

Spektrografi02 / Fredrik Olofsson
/// english version ///
The theme of the workshop is to use different techniques to visualize sound. Using the programming language SuperCollider to transform sound into images. The workshop will be led by Fredrik Olofsson and selected images from the workshop will be presented in an exhibition. The images will be generated in real time and presented as graphic prints and video projections (with sound).
Participants will use microphones for recordings, processed in real time  to create image results. As the sound is not constant, each image will be unique. 


INFO/
Workshop will be held in swedish and/or english (depending on the participants). 
Limited participants, max 10 pers. Personal laptop with MAC OS X, LINUX eller WINDOWS is required.
The workshop lasts wednesday 12th to friday 14 th – altogether 24 hours.  

Wedn 12 – Fri 14
kl 14 - 17 / workshop hours ( hands-on tutoring FredrikO ) /
kl 17 – 19 / lecture + instructions ( FredrikO) /

Sat 15 / 10
kl 17 – 21 / opening exhibition Spektrografi / A3 prints + video/sound

Fee 300 sw kr, including material and snacks during workshop hours.
Register and inquiries at mediamassage@skaneskonst.se / DEADLINE Oct 5th !

OBS / SuperCollider is a programming language for real time audio synthesis and algorithmic composition. http://supercollider.sourceforge.net/
Previous experience of programming is desirable, but not required. We will together write a simple program code from scratch and modify existing programs. This at a pace where everyone can keep up. If you have programming skills in any language you can develop further and control the graphics / sounds to achieve more elaborated results faster.

About Fredrik Olofsson /
He has for years served as an apostle for SuperCollider. He have held numerous workshops around the world, are involved in developing programming language. He is a composer, performance artist, programmer, in Feb. 2009 he performed RedUniform at Skånes konstförening. http://www.fredrikolofsson.com/

Spektrografi01 / Fredrik Olofsson

Vernissage lördag 15/10 kl 17-21 med Fredrik Olofsson och workshopdeltagare
Utställningen ”Spektrografi” pågår 15/10 – 13/11 
Öppettider se www.skaneskonst.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar